آرشیو
کارگاه

28 بهمن 1401

دفتر استعدادهای درخشان و المپیادهای علمی با همکاری مرکز مطالعات دانشکده برگزار کرد ؛

کارگاه " آشنایی با المپیاد علمی دانشجویی "

«هیات بورد پرستاری وزارت بهداشت» از دانشکده علوم پزشکی گراش بازدید کرد

18 بهمن 1401

با هدف بررسی شرایط پذیرش دانشجو در مقطع «کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی و مراقبت های ویژه» ؛

«هیات بورد پرستاری وزارت بهداشت» از دانشکده علوم پزشکی گراش بازدید کرد

کارگاه

05 بهمن 1401

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) برگزار کرد ؛

کارگاه " آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی "

آرشیو
کارگاه

28 بهمن 1401

دفتر استعدادهای درخشان و المپیادهای علمی با همکاری مرکز مطالعات دانشکده برگزار کرد ؛

کارگاه " آشنایی با المپیاد علمی دانشجویی "

کارگاه

23 بهمن 1401

کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده گراش برگزار می کند ؛

کارگاه " اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی "

«کارگاه ملاحظات و قواعد جدید انتشار اخلاقیِ آثار پژوهشی»

23 بهمن 1401

در دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد ؛

«کارگاه ملاحظات و قواعد جدید انتشار اخلاقیِ آثار پژوهشی»

«هیات بورد پرستاری وزارت بهداشت» از دانشکده علوم پزشکی گراش بازدید کرد

18 بهمن 1401

با هدف بررسی شرایط پذیرش دانشجو در مقطع «کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی و مراقبت های ویژه» ؛

«هیات بورد پرستاری وزارت بهداشت» از دانشکده علوم پزشکی گراش بازدید کرد

اطلاعیه‌های آموزشی

آرشیو

اطلاعیه:اطلاعیه " وام تحصیلی "

18 آبان 1401